.
.
.

Terms and conditions
.


Mogen wij vragen deze voorwaarden door te nemen voordat u deze website bekijkt. Het bezoeken van deze website houdt automatisch in dat de gebruiker ( of "u" genoemd) kennis heeft genomen van onderstaande gebruiksvoorwaarden, deze begrijpt en aanvaardt. Indien u deze niet aanvaardt, dient u de website te verlaten.
Fibel BVBA behoudt zich het recht voor om onderstaande gebruiksvoorwaarden te wijzigen. U bent zodoende gehouden deze regelmatig te raadplegen teneinde geÔnformeerd te zijn aangaande eventuele wijzigingen. Wanneer u de website blijft bezoeken, aanvaardt u tevens de aangebrachte veranderingen.

1. Auteursrecht

Deze website is eigendom van Fibel BVBA, Filip Bellemans. Alle rechten voorbehouden. Copyright 2007.
Deze website, het ontwerp, de tekst, logo's en afbeeldingen evenals de vorm en selectie vallen onder het auteursrecht © van Fibel BVBA.

U kan bepaald op deze website voorkomend materiaal downloaden op voorwaarde dat het afdrukken van het op deze website opgenomen materiaal uitsluitend voor persoonlijke, niet-commerciŽle doeleinden bestemd is en op voorwaarde dat alle auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsgegevens intact blijven en op voorwaarde dat u instemt met en u houdt aan het geheel van deze gebruiksvoorwaarden.

Elk ander gebruik van welk materiaal op deze website dan ook waaronder vermenigvuldigen ( voor enig ander doel dan die zoals eerder vermeld), aanpassing, distributie of herpublicatie, zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Fibel BVBA is ten strengste verboden en houdt een schending in van het eigendomsrecht van Fibel BVBA.

Het downloaden het reproduceren of kopiŽren van enig materiaal van deze site op welke manier ook verleent de gebruiker of bezoeker in geen geval enig eigendomsrecht op dit materiaal.

Het is ten strengste verboden materiaal van deze website voor enige andere internetsite te gebruiken zonder voorafgaandelijke schriftelijke instemming van Fibel BVBA.

2. Dienstverlening / beperking van aansprakelijkheid

Behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling, wordt deze website en de inhoud ervan aangeboden met een louter informatief doel. Hoewel Fibel BVBA alle noodzakelijke schikkingen heeft getroffen ten einde de juistheid van de verstrekte informatie en/of faciliteiten die via deze website toegankelijk zijn na te gaan op het ogenblik van publicatie, wordt geen enkele verklaring gedaan noch garantie verleend ( hetzij uitdrukkelijk hetzij stilzwijgend) aan de gebruiker / bezoeker dat deze accuraat, volledig of up-to-date zijn noch dat deze website vrij zal zijn van fouten, met inbegrip van doch niet beperkt tot, virussen of andere schadelijke elementen. Dit evenmin - niet limitatief- met betrekking tot de geschiktheid voor een bepaald doel voor zover de geldende wetgeving dit toelaat. De gebruiker/bezoeker stemt in met alle kosten die voortvloeien uit het gebruik van deze website.

Fibel BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld - voor zover de wettelijke bepalingen deze uitsluiting mogelijk maken - aangaande het gebruik en/of interpretatie van de inhoud van de site. Het ter beschikking stellen van de site gebeurt in de staat waarin deze zich bevindt en beschikbaar is, op eigen risico van de gebruiker/bezoeker zonder enige garantie van welke aard ook.

Het downloaden, opslaan of bekomen op welke wijze ook van de gegevens die op deze site voorkomen gebeurt enkel op uw verantwoordelijkheid en risico; u zult als enige aansprakelijk zijn voor eventuele schade die uw informaticasysteem zou kunnen oplopen of voor verlies van gegevens.

U stemt in Fibel BVBA en alle medewerkers schadeloos te stellen bij enige vorm van wettelijke aansprakelijkheid, vorderingen, schadevergoedingen, kosten die komen van uw gebruik van deze site, enige vorm van communicatie of uw al dan niet vermoedelijke schending van onderhavige gebruiksvoorwaarden.

3. Links

Op deze site bevinden zich links naar andere sites. U verklaart te erkennen en te aanvaarden dat Fibel BVBA niet verantwoordelijk is voor de inhoud van deze sites of voor sites die een link naar deze site hebben. Fibel BVBA ontkent iedere verantwoordelijkheid voor de feitelijke juistheid, legaliteit, betrouwbaarheid of rechtsgeldigheid van andere sites dan deze site.
Fibel BVBA is niet de auteur van de inhoud, links of diensten aangeboden door derden.

4. Geheimhouding - vertrouwelijkheid

U bent genoodzaakt de bepalingen in zake privacy te lezen. Deze vormen een onderdeel van de algemene gebruiksvoorwaarden hetwelk u informeert over de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Indien u communiceert met Fibel BVBA dient u rekening te houden met het feit dat de bescherming van deze boodschappen verstuurd via internet niet gegarandeerd wordt. Zodoende aanvaardt u, door het zenden via e-mail van belangrijke of vertrouwelijke mededelingen, het risico van voormelde onzekerheid en van een mogelijk gebrek aan "vertrouwelijkheid" op internet.

5. Wetgeving - Jurisdictie

Door de website te bezoeken aanvaardt u dat alle vragen rond het gebruik van de site beheerst worden door de Belgische wetgeving terzake.

Alleen de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd. U erkent af te zien van enig bezwaar tegen dit rechtsgebied.

 

  Fibel BVBA

Privacy

Terms and conditions

Design & Layout

 Copyright © 2007

fibel filip bellemans accountant belastingsconsulent